Historie

Informatie over het Boomkwekerijmuseum

Het gebied van Boskoop en omgeving heeft al sedert de late Middeleeuwen in de agrarische- en boomteeltsector een bijzondere plaats: de ‘Sierteeltregio Boskoop e.o.’ is daarmee tevens een erfgoed, dat ziet op een cultuur, uit vroeger tijd doorgegeven.

Het is een materieel erfgoed: de teelt, de gronden, de aan de boomkwekerij gerelateerde voorwerpen, de monumenten, het landschap. Ook is het een immaterieel erfgoed: de denkwijze, de tradities, de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten. Een erfgoed is van belang omdat het de huidige generatie een beeld geeft van het verleden en omdat het kan bijdragen aan de culturele identiteit.

Het Cultureel Erfgoed Sierteeltregio Boskoop wil het Boomkwekerijmuseum bewaken: “Aan onze voorouders de Entlieden danken wij ons kwekerscentrum Boskoop. Laat ons hun Erfenis zorgvuldig bewaren”.

Nadere informatie Historie

Het is niet zo vreemd dat al een kleine honderd jaar geleden juist in Boskoop en in de daarmee verbonden Sierteeltregio het besef ontstond voorzichtig te zijn met het weggooien van voorwerpen en documenten die betrekking hebbend op de boomkwekerij.

Dat besef leidde ertoe dat in 1934 door de in 1908 opgerichte studentenvereniging ‘Arbori Cultura’ van de Hogere Tuinbouwschool in Boskoop een Museumfonds in het leven geroepen werd.

Vanaf de jaren twintig wist Willem de Ruijter een interessante collectie gereedschappen uit de boomkwekerij op te bouwen.

Exposities van wat verzameld was, vonden in de jaren dertig, veertig en vijftig plaats. Veel was en werd opgeslagen op de zolder van het gemeentehuis. Ook de Gemeente Boskoop ondersteunde de diverse initiatieven.

Dat droeg ertoe bij dat in de jaren zestig een ‘Museale groep’ gevormd werd wat er op zijn beurt toe leidde dat in januari 1974 een stichting met de naam ‘Boomkwekerijmuseum’ werd opgericht.

Op dat moment ontbrak het nog aan een tentoonstellingsgebouw, maar dat veranderde in 1981.

Het museum kreeg samen met de VVV het gemeentelijke pand aan het Reijerskoop nr. 54, het zogeheten ‘Marijnenhuis’, in gebruik, waarin veel van wat al verzameld getoond kon worden. Bovendien kreeg het als taak de naastgelegen authentieke Boomkwekerswoning uit 1870 (eigendom van de gemeente Boskoop, tevens een gemeentelijk monument) in te richten. Met deze Boomkwekerswoning, de Museale Kwekerij en de authentieke Loodsen ontstond er een voor bezoekers toegankelijk Openluchtdeel naast en achter het museumgebouw.

Op 11 april 1981 vond de opening van het Boomkwekerijmuseum plaats door de locoburgemeester, mevrouw Stellingwerf.

In 2001 werd het naastgelegen pand nr. 52 in eigendom verkregen mede dankzij (leen)bedragen, verstrekt door de toenmalige Gemeente Boskoop en de ‘Historische Vereniging Boskoop’ (de HVB).

Een latere opbouw en uitbouw leidde er in 2004 toe dat het Boomkwekerijmuseum een geregistreerd museum werd.

Met behulp van in de loop der jaren verkregen financiële steun van het bedrijfsleven in de sierteeltregio Boskoop werd het pand nr. 52 in 2007/2008 ingrijpend verbouwd en door een kasachtige constructie (tevens ontvangstpaviljoen) verbonden met het bij het museum al in gebruik zijnde gemeentelijke pand nr. 54

In april 2008 werd door Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, dit fraaie museale complex op een cultuur (schier-)eiland in Boskoop heropend.

Op 11 april 2019 werd door Leo Maat, wethouder Cultuur, de gerenoveerde en heringerichte Boomkwekerswoning heropend.